Stijn Lamers

Posts Tagged ‘’t palet’

Kinderen zelf laten ontdekken

In Artikel PC55 on 18 juni 2014 at 10:44

Natuurdag basisscholen brengt bezoek aan Laarven

Afgelopen vrijdag was het goed weer om naar buiten te gaan en van de natuur te genieten. De kinderen van de groepen 5 en 6 van basisschool ’t Palet deden ook precies dat tijdens de jaarlijkse Natuurdag. Dit jaar werden ze vergezeld door de groepen 5 en 6 van De Piramide uit Bladel, en een NT2-klas van internationale leerlingen. Samen bezochten ze al het moois van het Laarven en daar omheen. Lees de rest van dit artikel »

In ieders belang

In Uncategorized on 9 november 2012 at 16:15

GBOH bespreekt toekomstvisie Hapert

Met enige regelmaat vergadert het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert (GBOH) om actuele ontwikkelingen in Hapert aan de kaak te stellen. Het vaste bestuur wordt daarbij vergezeld door leden van het college van burgemeester en wethouders, evenals belangstellenden. De meest recente bijeenkomst was op woensdag 31 oktober.

Korte berichten

Het GBOH treedt namens de inwoners van Hapert in overleg met de gemeente en werkt ook op verschillende manieren samen. Zoals elke vergadering stond ook ditmaal de agenda vol met onderwerpen. Na een summiere opening van Henk Jacobs is het woord aan Noud Jansen. Hij komt de provinciale subsidieregeling genaamd STIKA (wat staat voor Stimuleringskader groenblauwe diensten) nader toelichten. Deze regeling stelt geld beschikbaar voor de aanleg en het onderhoud van landschapselementen. Noud is aangesloten bij Agrarische Natuurvereniging Kempenland (ANV), die hierin een coördinerende functie vervuld.

De tweede spreker is Theo Heuveling, die de resultaten presenteert van de onlangs gehouden enquete ‘Wonen in Hapert’. Deze enquête maakt deel uit van de in september opgestelde woonvisie voor de gemeente Bladel. De vorige woonvisie dateert nog maar van 2009, maar dankzij de crisis was er behoefte aan een meer flexibele, met minder exacte kaders. De enquête is een handige pijlstok om de huisvesting in de gemeente nader te bekijken. De belangrijkste punten die naar voren kwamen waren dat wonen op leeftijd meer aandacht moet krijgen, en dat ook een nieuwe generatie van een- en tweepersoonsgezinnen ook enige attentie verdient. Betaalbare nieuwbouw en creativiteit ten opzichte van bestaande woningen moeten prioriteit krijgen.

De Rode Loper

Na een korte pauze hervat de vergadering met Eric Sprangers als spreker. Hij heeft twee onderwerpen, tevens ook de meest prominente agendapunten: de herinrichting van de Markt, en de multifunctionele accommodatie (MFA). “Na de vorige bijeenkomst in juli hebben we wat toevoegingen gedaan”, begint de projectleider over de Markt, “de herinrichting is tot aan de Leeuweriklaan opgerekt, terwijl het zebrapad aan de andere kant bij Bamboo Inn gehandhaafd blijft.” Inmiddels is er een krediet van € 1.235.000,- vrijgegeven, waarbij de verkoop van de oude jongensschool wordt benut ter dekking van dat krediet.

Eric geeft deze avond een beknopte aanvulling op de tijdens de vorige GBOH-bijeenkomst besproken punten. Toen gaf Hans Hofman van bureau Grounds een presentatie, waarin hij de nieuwe Markt, Rode Loper genaamd, onthulde. “De openbare aanbesteding start in 2012”, gaat Eric verder, “de gunning is in februari, waarna de bouw in maart kan aanvangen. Het groen zal in het aanplantingsseizoen van het najaar van 2013 aangebracht worden.” Omdat de bouw ondergronds begint met rioleringen en leidingen vindt deze pas na de winter van 2012 en 2013 plaats. Na de gunning volgt er een informatieavond. Burgers zijn hierbij van harte welkom omdat hun feedback cruciaal is. Tevens komt er een infokeet te staan tijdens de bouw, waarin met enige regelmaat zowel uitvoerder als toezichthouder aanwezig zullen zijn.

Omdat tijdens de vorige presentatie twijfel was ontstaan over de toekomst van de Hapertse kermis waren er twee kermisvertegenwoordigers aanwezig: directeur Jan Boots van de Nederlandse kermisbond en Leon Regter, uitvoerder kermisbeleid Hapert. De kermis van 2013 kan gewoon doorgang vinden, maar voor 2014 en verder moet nog een constructieve oplossing gevonden worden. Helaas kan Eric hierover nog geen concrete uitspraken doen: “We zijn nu de opties aan het onderzoeken. Vanavond tot een oplossing komen gaat niet lukken.” De kermis blijft gewoon in Hapert. Waar en hoe, dat zal nog bekeken moeten worden. In de plannen omtrent de Markt staan in de eerste plaats de belangen van de Hapertse burgers en ondernemers voorop. Eric belooft met de kermisexploitanten naar de beste oplossing te zoeken. “Maar we stellen kwaliteit boven kwantiteit”, aldus GBOH-lid René Straatman.

Krachten bundelen

Er wordt een andere Powerpoint-presentatie ingestart en Eric gaat direct door met zijn tweede pakkie-an: de multifunctionele accommodatie, ofwel MFA. Er is een voorkeursvariant gekozen die aan de Oude Provincialeweg verschillende instanties bundelt zoals de beide basisscholen, Den Tref en de Kloostertuin. Daarin blijft het kerkgebouw behouden, maar met een nieuwe functie. Het kerkbestuur wilde zelf graag meegenomen worden in de voorkeursvarianten. Zowel het bisdom als het parochiebestuur denken na over een passende herbestemming. Het project is echter nog niet zo ver gevorderd als de Markt.

Eric geeft een nadere analyse die verder bouwt op de zaken die tijdens de vorige bijeenkomst besproken zijn. “Momenteel zijn wij bezig een notitie op te stellen”, legt hij uit, “hierin staat onder andere geregeld hoe we alles gaan communiceren, wie en hoe gaan beheren en besturen tijdens het proces en daarna, en natuurlijk hoeveel economische ruimte we hebben.” Een voordeel van de MFA is dat het traject gefaseerd over meerdere jaren uitgevoerd kan worden, wat de portemonnee ten goede komt. De notitie moet in juni 2013 gereed zijn en dient als een eerste basis voor het project. De gemeente gaan samen met de klankbordgroep in een vruchtbare samenwerking aan de slag.

Meedenkend

De open aard van de bijeenkomst bleek eerder al uit de discussie die met de kermisondernemers op gang kwam. Omdat basisschool ‘T Palet uiteindelijk van de huidige locatie zal verdwijnen kwam Mieke Antonius van Drogisterij Parfumerie Antonius, al brainstormend op een idee: “Waarom maak je daar geen evenemententerrein van waar de kermis naartoe kan?” Eric erkende dat dit een goede optie was, maar dat die grond ook voor financiering gebruikt kan worden. Het laat in ieder geval wel zien dat meedenkende burgerinitiatieven gewaardeerd worden. Daarom zijn, voor zowel gemeente als burgers, deze informatieavonden van vitaal belang. Schroom niet en laat uw stem horen.

Hallo wereld!

In Artikel PC55 on 5 oktober 2012 at 14:25

200 leerlingen van ‘T Palet voeren flashmob uit

Een tijdje terug was het een trend op sociale media en YouTube: de flashmob. Het idee is dat een groep mensen plots samenkomt op een openbare plek en begint te dansen. Dankzij filmpjes die toeschouwers met hun mobieltje maakten en op internet zetten werden flashmobs een hit. Vorige week deden ruim 200 scholieren van basisschool ‘T Palet dit succes dunnetjes over.

Lees de rest van dit artikel »

Veel-onder-één-kap

In Artikel PC55 on 7 juni 2012 at 10:52

Informatieavond multi-functionele accommodatie verheldert

De dorpskern van Hapert zit in een traject van verandering en verbetering. De woningen aan de Alexanderhof staan leeg en zullen vernieuwd worden om mee te kunnen met de hedendaagse standaard voor zorgwoningen. Het plan voor een nieuwe Markt – de rode loper – is door de gemeenteraad vastgesteld en zal medio 2013 zijn gerealiseerd. Woensdag 30 mei was er een bijeenkomst over een project dat pas over vijf tot acht jaar gerealiseerd zal worden: de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). Lees de rest van dit artikel »

Zintuiglijke ontdekkingsreis

In Artikel PC55 on 24 juni 2011 at 10:59

Tiende natuurdag ‘t Palet brengt groepen 5 en 6 in het Jarabos

Op donderdag 16 juni trokken de groepen 5 en 6 van basisschool ‘t Palet in Hapert er op uit voor alweer de tiende natuurdag. Omdat vorig jaar de Cartierheide werd bezocht was dit jaar de beurt aan het Jarabos en natuurpark de Groote Beerze. Het werd een leerzame ervaring waarvoor zelfs door een flinke regenbui geen onoverkoombaar obstakel bleek. Lees de rest van dit artikel »